الأوقات في اللغة الفيلية وترجمتها بالعربية.. روژ. مانگ. صال. شه وه کی. نیمه رو. ئیَواره. شه و. شًه فـًه ق. سو. دیۆکه. پیَره که. پیـَرار. زمسان. پایـًًز. وه هار. سه رده واالأوقات:
- روژ: النهار أو یوم
یه دو رًوژه فیَریَ که رم ...... منذ یومین وأنا أبحث عنه

- مانگ: الشهر
مانگیَ تر چم ئه را عراق ...... بعد شهر سأذهب الى العراق

- صال: السنة
یه چه ن صاله هایته ئه لمانيا ؟...... منذ کم عام أنت في ألمانیا؟

- شه وه کی: الصباح
شه وه کی زیۆ ده خه و ئه لصام ..... استیقظت مبکراً في الصباح

- نیمه رو: الظهر
نیمه رو هایته ماڵ؟ ...... هل تکون موجوداً فی الظهر؟

- ئیَواره: العصر
ديايت ئيواره بچيم ئه را ماليان؟ ..... هل تأتی العصر لنذهب الى بيتهم؟

- شه و: اللیل
شه و زمسان دریژه...... لیالی الشتاء طویلة

- نیمه شه و: منتصف اللیل
نیمه شه و حالی خاس بیۆ..... فی منتصف اللیل تحسنت صحته

- شًه فـًه ق: وقت شروق الشمس
شه فًه ق درات ئه را کار..... من الفجر خرج إلى العمل

- سو: غدا ً
سو دیایت ئه را بازار؟..... هل تاتی غدا ً الى السوق؟

- دو سو: بعد غد
دو سو کار دیریمن .... بعد غد عندنا شغل

- دیۆکه: أمس
دیۆکه دو کتاو سه نم .... أمس اشتریت کتابین

- پیَره که: قبل امس
ئه رًا پیَره که ناتیت؟ .... لماذا لم تأتی قبل أمس؟

- پاره که: السنة الماضية
پاره که ده ئمصال گرمتریۆ.... السنه الماضیه کان الحر أشد من هذه السنة

- پیـَرار: قبل سنتین
پيرار کوري هاورد..... قبل سنتين ولدت ولداً

- په س پـیـَرار: قبل ثلاث سنوات
په س پـیـَرار ده کردستان دیمیَ .... رأیته فی کردستان قبل ثلاث سنوات

- زمسان: الشتاء
زمسان کردستان سه رد ....... شتاء کردستان بارد

- پایـًًز: الصیف
پایًز به غدا گه رمه..... صیف بغداد حار

- سه رده وا: الخریف
مه سه ر ده وا دوس نیَرم ..... أنا لا احب الخریف

- وه هار: الربیع
وای وه هار خوشه..... هواء الربیع منعش